Prezentare generală

Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Agenţia Judeteana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braila, denumită in continuare Agenţie teritorială este organizată şi funcţionează in baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi în baza HG nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

ATRIBUŢII GENERALE ALE AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ BRAILA

Agenţia Judeteana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Braila aplică în teritoriu politicile, strategiile, legislaţia şi programele  elaborate de ANPIS şi de MMJS în domeniul beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, în domeniul inspecţiei sociale şi în alte domenii de competenţă.

Pentru realizarea obiectivelor sale, AJPIS Braila îndeplineste următoarele atribuţii:

1. În domeniul beneficiilor de asistenţă socială şi al susţinerii programelor de servicii sociale:

 1. aplică legislaţia privind acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială;
 2. aplică legislaţia privind finanţarea programelor de servicii sociale;
 3. informează şi îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul naţional de asistenţă socială;
 4. gestionează informaţiile în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială;
 5. prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 6. înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistenţă socială;
 7. utilizează sistemul de informaţii în conformitate cu instrucţiunile şi instrumentele de gestiune a informaţiei stabilite de ANPIS;
 8. asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială;
 9. actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi la beneficiile de asistenţă socială acordate;
 10. asigură evidenţa la nivel teritorial a furnizorilor şi serviciilor sociale;
 11. asigură respectarea prevederilor legale care privesc caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi ale persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială;
 12. verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistenţă socială;
 13. stabileste dreptul la beneficiile de asistenţă socială şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 14. recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;
 15. fundamentează şi propune ANPIS proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, susţinerea programelor de servicii sociale şi pentru funcţionarea lor;
 16. administrează bugetul aprobat şi prezintă ANPIS raportul de execuţie bugetară;
 17. organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat;
 18. întocmeste rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmit ANPIS;
 19. furnizează ANPIS şi altor organisme, care au competenţe în domeniu asistenței sociale, informaţii în vederea elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul lor de activitate;
 20. asigură comunicarea permanentă cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale si locale, cu alte instituţii şi persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social;
 21. asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;
 22. soluţionează contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;
 23. realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel judeţean, în conformitate cu planul stabilit de ANPIS în domeniu;
 24. editează materiale informative în domeniul ei de activitate;
 25. utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor beneficiarilor, cu acordul conducerii ANPIS;
 26. încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de servicii sociale, monitorizează implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege;
 27. întocmeste documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării programelor de servicii sociale şi asigură plata acestora.

2. În domeniul inspecţiei sociale :

 1. promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale, stabilesc şi desfăşoară programe de colaborare cu societatea civilă;
 2. sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;
 3. propune teme de control în vederea includerii în planul anual de control, aprobat de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru implementarea politicilor aferente sistemului naţional de asistenţă socială;
 4. desfăşoară activitatea de control la nivel de judeţ, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate de directorul general ANPIS;
 5. desfăşoară activităţi de control, precum şi de monitorizare a modului în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială la nivel teritorial;
 6. evaluează, monitorizează şi controlează activitatea furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi, precum şi a serviciilor sociale, din punctul de vedere al respectării standardelor de calitate şi de cost, precum şi al eficienţei şi performanţei acestora;
 7. constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;
 8. sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;
 9. sesizează organele competente, în cazul în care se constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale a căror cercetare nu se află în sfera proprie de competenţă;
 10. propune suspendarea ori încetarea beneficiului de asistenţă socială/serviciului social în cazul încălcării prevederilor legale în domeniu;
 11. controlează şi monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;
 12. elaborează rapoartele de evaluare, monitorizare şi control, precum şi analize specifice activităţii de inspecţie desfăşurate la nivel judeţean;
 13. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
 14. acţionează la nivel judeţean pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin tratatele internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;
 15. transmite, la solicitarea ANPIS, informaţiile privind activitatea de control din domeniul inspecţiei sociale;
 16. controlează respectarea prevederilor legale privind accesul egal şi nediscriminatoriu al cetăţenilor la drepturile sociale;
 17. propune suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu şi urmăresc îndeplinirea măsurilor dispuse;
 18. dispune autorităţilor administraţiei publice, precum şi persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, realizarea măsurilor pentru respectarea prevederilor legale încălcate, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate, după caz, precum şi remedierea deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie;
 19. constată şi sancţionează neîndeplinirea măsurilor dispuse în urma activităţii de inspecţie socială;
 20. sesizează organele competente, în cazul în care se constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale a căror cercetare nu se află în sfera proprie de competenţă;
 21. desfăşoară activităţi de colectare de date în scopul utilizării acestora în realizarea de studii în domeniul asistenţei sociale, pentru cunoaşterea realităţii sociale, ca urmare a controlului sau a rezultatelor acestuia;
 22. formulează propuneri de îmbunătăţire a politicilor de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
 23. elaborează situaţii statistice şi analize specifice activităţii de control desfăşurate la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti.

3. În alte domenii de competenţă:

Pentru realizarea obiectivelor sale, AJPIS Braila îndeplineste şi următoarele atribuţii:

 1. administrează patrimoniul propriu, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului, în condiţiile legii;
 2. asigură îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor locale;
 3. asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de înfiinţare şi a celor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
 4. realizează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 5. autorizează furnizorii de formare profesională şi asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare a furnizorilor de de formare profesională, în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor;
 6. înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;
 7. soluţionează cererile privind stabilirea calităţii de persoană persecutată, în înţelesul prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul caselor judeţene de pensii sau, după caz, al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti;
 8. asigură preşedinţia comisiilor judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
 9. realizează activităţi de evaluare, monitorizare şi control privind implementarea programelor din domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operaţionale;
 10. monitorizează implementarea priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizate în conformitate cu ordinul prefectului.

4. AJPIS Braila îndeplineste orice alte atribuţii dispuse prin lege în domeniul ei de competenţă.